Regulamin Reklamacji

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować osobiście lub pisemnie listem poleconym na adres Przewoźnika z dopiskiem „Reklamacje” lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@citylinebus.pl, nie później niż w terminie roku od dnia, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające ich złożenie.

Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny lub pełnomocnik. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, kopie dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Treść reklamacji zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r.) powinna zawierać:

1. Nazwę i adres siedziby przewoźnika;

2. Imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

3. Kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

4. Wykaz załączonych dokumentów;

5. Numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

6. Podpis podróżnego lub osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji - w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.

Wszelkie reklamacje lub skargi rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.